Kjøpsbetingelser

Avtalevilkår for kjøp fra Johnér Bildbyrå AB (heretter "Bildbyrån"). For definisjoner og begreper knyttet til disse vilkårene og betingelsene, se punkt 10. Hvis personen som inngår denne avtalen, gjør det som representant for sin arbeidsgiver eller annen juridisk person, gjelder denne avtalen både for denne personen og for personens arbeidsgiver, definert nedenfor som Produktbrukeren. Dersom personens arbeidsforhold opphører, er det kun Produktbrukeren, ikke personen selv, som har rett til å fortsette å bruke Produktet som er kjøpt i henhold til denne avtalen. Produkter levert av Bildbyrån kan kun brukes med tillatelse fra Bildbyrån. Retten til å bruke produktet avtales ved bestilling og fremgår av bekreftelsen. Bekreftelsen er en del av disse vilkårene, og alle henvisninger til vilkårene omfatter også Bekreftelsen. Bruk av produktet uten slik tillatelse utgjør ikke bare et brudd på denne avtalen, men også et brudd på opphavsretten, noe som kan medføre straffeansvar. Når Produktet lastes ned digitalt, inngås en avtale med Bildbyrån i henhold til de vilkår og betingelser som er tilgjengelige på www.johner.no/nb_NO/terms/eula.php ved hver nedlasting. Når du laster ned produktet, aksepterer du/lisensinnehaveren disse vilkårene og betingelsene. Hvis du er en mellommann (for eksempel, men ikke begrenset til, et reklame-, design- eller webbyrå), kan produktet bare brukes for en lisensinnehaver som godtar å være bundet av vilkårene i denne avtalen. Lisensinnehaveren oppgis ved nedlasting og er eier av publiseringsrettighetene. Ved å godta denne avtalen bekrefter du at lisensinnehaveren godtar vilkårene i denne avtalen. 1. Bruk av produkter Den fulle retten til å bruke Produktet i henhold til disse vilkårene erverves ved å bestille Produktet fra Bildbyrån, motta Bekreftelse fra Bildbyrån og foreta betaling. Ved bestilling skal Produktet spesifiseres og fremgå av Bekreftelsen. Bruk av Produktet kan påbegynnes etter at Bekreftelse er mottatt, men før betaling er foretatt. Det bestilte Produktet kan da brukes i henhold til denne avtalen, med mindre annet tydelig fremgår av Bekreftelsen. Alle bruksrettigheter er ikke-eksklusive, med mindre annet tydelig fremgår av Bekreftelsen. Produktene kan maksimalt være tilgjengelig for ti (10) personer, med mindre annet er avtalt på bestillingstidspunktet og fremgår av Bekreftelsen. Produkter kan kun publiseres i henhold til pressens publiseringsregler. Produktene må ikke redigeres og/eller manipuleres på en måte som krenker modellen. Produkter med modeller må heller ikke publiseres i sammenhenger som kan oppfattes som krenkende for modellen. Ved publisering i såkalte sensitive sammenhenger, for eksempel, men ikke begrenset til, sex, politikk, medisin, dating, avhengighet, psykisk sykdom og fysisk eller psykisk funksjonshemming, skal det utvises særlig varsomhet. I slike sensitive publiseringer må det tydelig fremgå at den eller de avbildede personene ikke har noe med artikkelen/konteksten å gjøre, for eksempel som en tekstlinje i det publiserte produktet. Hva som oppfattes som krenkende, kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre. Hvis du er usikker på hvordan du kan bruke produktet, ber vi deg kontakte oss for råd, og om nødvendig innhente spesifikk tillatelse fra modellen. Ved elektronisk publisering av produktet, f.eks. på internett, skjermsparere, elektroniske postkort eller nyhetsbrev, må produktet ikke gjøres tilgjengelig på en måte som gjør at det for tredjepart fremstår som fritt å kopiere, laste ned, trekke ut eller videredistribuere og publisere med en annen avsender enn lisensinnehaveren. I henhold til opphavsrettsloven skal fotografens/fotobyråets navn så langt det er mulig oppgis ved publisering eller annen bruk av Produktet. Med forbehold om det ovennevnte kan Produktene ikke brukes i kommersielle sammenhenger der Produktet utgjør en vesentlig del av salgsverdien av sluttproduktet, f.eks. men ikke begrenset til bruk av Produkter til skjermsparere, postkort eller plakater. Produktene kan heller ikke brukes til produktemballasje i mer enn 100 000 eksemplarer. For mer informasjon om dette, vennligst kontakt Bildbyrån på 08-644 83 30 eller info@johner.se. 2. Bruksrett Etter betaling har lisensinnehaveren kun rett til å publisere produktet og har ingen kommersiell rett til å videreselge eller overføre produktet til tredjepart. 3. Kansellering Hvis produktet avbestilles innen 30 dager etter bestillingsdatoen, er brukeren av produktet kun forpliktet til å betale halvparten av den fakturerte kostnaden for bruken av produktet, forutsatt at produktet ikke er publisert. Ved senere avbestilling er det ingen rett til å trekke fra den avtalte produktkostnaden. 4. Kostnader og betaling Kostnaden for bruk av Produktet inkludert leverings- og håndteringskostnader fremgår av bekreftelsen fra Bildbyrån. Dersom brukeren velger å dele opp betalingen av Produktet, påtar brukeren seg ansvaret for det totale bestillingsbeløpet for hele perioden. Betalingsbetingelser for Bekreftelsen er 20 dager netto med mindre annet er avtalt. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente med 8 % over gjeldende diskonto, samt lovpålagt purregebyr. 5. Ansvarsbegrensning Bildbyrån har rett til å innvilge bruksrettigheter til Produkter som er publisert på Bildbyråns nettsider fra de respektive rettighetshaverne. I henhold til svensk lov krenker ikke produktene som gjøres tilgjengelig via Bildbyråns nettsted, andres immaterielle rettigheter. Bildbyrån påtar seg intet ansvar for produkter som er beskåret, retusjert eller på annen måte endret i forhold til det utseende produktet hadde ved levering til brukeren. Ved bruk av Produkter i sensitive sammenhenger i henhold til punkt 1, som ikke er spesielt avtalt med modellen, forplikter Produktbrukeren seg til å erstatte eventuelle skader for Bildbyrån. Rettighetene til Produktene er ikke-eksklusive og eventuelle skader for Produktbruker erstattes ikke av Bildbyrån. Bildbyråns erstatningsansvar er alltid begrenset til det totale beløpet Bildbyrån har fakturert for Produktet. Ansvarsbegrensningen omfatter ikke Bildbyråns plikt til å oppfylle vilkårene i GDPR med hensyn til nødvendige tillatelser for personer som er avbildet i Produktet. 6. Bøtelegging Hvis Produktbrukeren bruker/publiserer Produktet uten at bekreftelse er mottatt eller betaling er foretatt, eller hvis Produktet på annen måte brukes på en måte som ikke er tillatt i henhold til denne avtalen eller Bekreftelsen, forplikter Produktbrukeren seg til å betale Bildbyrån en straffegebyr på det høyeste av (a) ti ganger det beløpet som bruken av Produktet ville ha kostet eller (b) SEK 50 000. Uautorisert bruk gir også Bildbyrån rett til å heve den inngåtte avtalen med Produktbrukeren med umiddelbar virkning uten å refundere det fakturerte beløpet. Dersom Produktbrukeren bryter noen av de øvrige vilkårene i avtalen, er han eller hun forpliktet til å iverksette korrigerende tiltak så snart han eller hun blir klar over bruddet. Produktbrukeren forplikter seg også til å holde Bildbyrån skadesløs dersom vilkårsbruddet har medført økonomisk skade på Bildbyrån, avbildede modeller eller eiendom. 7. Digital behandling Det er produktbrukerens ansvar å foreta de korrigeringer av det digitale produktet som er nødvendige for å oppnå et best mulig sluttresultat ved publisering. Bildbyrån gir ingen kompensasjon for utilfredsstillende resultater. 8. Tvist Tvister som oppstår i forbindelse med denne avtalen eller andre relaterte rettsforhold, skal avgjøres av svenske domstoler i henhold til svensk lov. 9. betydningen av kjøpsbetingelsene i forhold til bekreftelsen. Dersom et vilkår i Bekreftelsen er i strid med et vilkår i dette dokumentet ("Kjøpsvilkårene"), skal vilkårene i Bekreftelsen ha forrang. 10. Definisjoner "Bekreftelse" Med bekreftelse menes, men er ikke begrenset til, faktura, ordrebekreftelse, kvittering eller avtale som Bildbyrån sender ved bestilling. "Produktbrukere" Med Produktbruker menes den/de spesifiserte avtaleparten(e) i bekreftelsen fra Bildbyrån. "Lisensinnehaver" Med Lisensinnehaver menes den enkelte juridiske person som eier retten til å publisere Produktet, med mindre annet er angitt i Bekreftelsen. Når Produktbrukeren er en mellommann, er Produktbrukeren og Lisensinnehaveren forskjellige parter. Produktbrukere som er mellommenn forplikter seg til å oppgi hvem som er Lisensinnehaver når de laster ned Produktet. Dersom Produktbrukeren ikke er mellommann, er Produktbrukeren og Lisensinnehaveren samme part. "Produkt" Med Produkt menes alle medier som til enhver tid tilbys av Bildbyrån. Produktet omfatter, men er ikke begrenset til, stillbilder, videoklipp, vektorgrafikk, illustrasjoner og lyd. Ved kjøp av Produkt oppnås en bruksrett som gir rettighetshaveren rett til å publisere Produktet i samsvar med disse bruksvilkårene. Produkt kan kjøpes med ulike typer bruksrett, inkludert, men ikke begrenset til Redaksjonell bruksrett, Rettighetsstyrt (RM) eller Royaltyfri bruksrett (RF). "Royalty-fri (RF)" Med vederlagsfri lisens menes en ubegrenset bruksrett, men kan også gjelde en begrenset bruksrett i f.eks. tid, media og/eller per Marked. Hvilken bruksrett som gjelder, fremgår av Bekreftelsen ved kjøp av et Produkt. "Redaksjonell bruksrett" Produkt med kun redaksjonell bruksrett kan ikke publiseres i kommersielle sammenhenger. Produktet kan kun brukes i ett oppslag og i uendret form. "Rettighetsstyrt (RM)" Rettighetsstyrt betyr en engangslisens for et Produkt som er gyldig for en forhåndsbestemt bruk, tid, marked og/eller utgave. "Pakker" Ved kjøp av Tjenestepakke kjøpes retten til å laste ned et begrenset antall Produkter i en periode på ett år (365 dager), med mindre annet fremgår av Bekreftelsen. Maksimalt antall Produkter som kan lastes ned i perioden fremgår av Bekreftelsen. Dag én i perioden er den dagen Bekreftelsen ble mottatt. Nedlastet Produkt kan publiseres med ubegrenset bruksrett (RF) av Lisensinnehaver, med mindre annet er tydelig angitt i Bekreftelsen. "Abonnement" Ved kjøp av Abonnementstjenesten kjøpes retten til å laste ned et ubegrenset antall Produkter for en periode som bestemmes av den abonnementsperioden som ble valgt på kjøpstidspunktet, med mindre annet er angitt i Bekreftelsen. Den første dagen i perioden er den dagen bekreftelsen ble mottatt. Abonnementet forlenges automatisk med en ny periode, tilsvarende den bindingstiden som ble valgt ved kjøpet, med mindre tjenesten sies opp skriftlig før den nye perioden begynner eller annet fremgår av Bekreftelsen. Nedlastet Produkt kan publiseres med en begrenset bruksrett (RM) per nedlasting, på egne plattformer og i egne kanaler av Lisensinnehaver, med mindre annet fremgår av Bekreftelsen. I inneværende abonnementsperiode er det mulig å kjøpe en RF-lisens per produkt i samme eller større filstørrelse med ubegrenset bruksrett. Alle produkter som er lastet ned, men ikke publisert i løpet av abonnementsperioden, må slettes ved oppsigelse. Betingelsene i punkt én (1) gjelder også etter oppsigelse. "Abonnement Small/Medium" Produkter i disse tjenestene kan kun publiseres i digitale kanaler. Når abonnementet opphører, kan det nedlastede produktet oppbevares der det ble publisert, men det kan ikke brukes på nytt. "Abonnement Large" Produktene i denne tjenesten kan brukes i alle proprietære medier, både digitale og trykte. Når abonnementet opphører, kan det nedlastede produktet oppbevares der det ble publisert, men ikke brukes på nytt. "Marked" Et marked defineres som det landet der målgruppen for publikasjonen befinner seg. Publiseringsretten omfatter alltid ett eller flere markeder som angitt i bekreftelsen. Unntak Dette dokumentet er en oversettelse av det svenske dokumentet. Hvis det er forskjell i betydningen/tolkningen av innholdet avhengig av oversettelsen, er det alltid den svenske betydningen som gjelder. Gjeldende fra 2024-03-12