Vilkår for bruk av nettstedet

Les vilkårene for bruk nøye før du besøker eller bruker nettstedet. Godkjenning av vilkårene nedenfor: §. Du samtykker i og er bundet av vilkårene som er angitt nedenfor, samt de endringer Johnér Bildbyrå AB kan komme til å publisere innimellom (til sammen "vilkår for bruk"). Dersom du ikke godtar alle vilkårene i vilkårene for bruk, må du ikke besøke og bruke nettstedet.
§. Johnér Bildbyrå AB kan innimellom endre brukervilkårene og andre retningslinjer og regler på siden. For at du skal kunne bruke siden, må du godta slike endringer. Din tilgang til og bruk av siden er underlagt de gjeldende versjonene av vilkårene for bruk, reglene og retningslinjene som finnes på siden på det tidspunkt bruken skjer. Sørg for at du regelmessig leser "Kjøpsvilkår" på hjemmesiden www.johner.se for å se de gjeldende vilkårene for bruk. Dersom du bryter noen av vilkårene for bruk, kan lisensen din og tilgangen din til siden bli avbrutt.
Immaterielle rettigheter og begrensninger i tilgang for brukere: §. Alt innhold på dette nettstedet, herunder blant annet bilder, film, tekster og tilhørende metadata (kollektivt "Johnér Bildbyrå ABs innhold"), er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patent, forretningshemmeligheter og andre lover og avtaler om immaterielle rettigheter. All ulovlig bruk av Johnér Bildbyrå ABs innhold utgjør en krenkelse av disse lovene og disse vilkårene for bruk. Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt her eller i en separat lisensavtale mellom deg og Johnér Bildbyrå AB, gir Johnér Bildbyrå AB ingen uttrykkelig eller underforstått tillatelse til å bruke nettstedet, tjenestene på nettstedet (slik de er definert nedenfor) eller noe av Johnér Bildbyrå ABs innhold. Du samtykker i at du ikke vil kopiere, publisere, ramme inn, lenke til, laste ned, overføre, endre, tilpasse, lage avledede arbeider av, leie ut, lease, låne ut, selge, overdra, distribuere, vise, utføre, gi lisens til, lisensiere eller dekonstruere nettstedet eller noe av Johnér Bildbyrå ABs innhold. Dessuten samtykker du i at du ikke vil bruke bruke noen form for data mining, roboter eller lignende verktøy og/eller bildeinnsamlings- og utvinningsmetoder i forbindelse med nettstedet eller Johnér Bildbyrå ABs innhold.
§. Du må ikke laste ned, distribuere, vise og/eller kopiere Johnér Bildbyrå ABs innhold med mindre du har inngått avtale med Johnér Bildbyrå AB.
§. Du må ikke fjerne vannmerker eller merknader om opphavsrett (inklusive IPTC-data/-metadata) som finnes på Johnér Bildbyrå ABs innhold.
Våre varemerker: §. I disse vilkårene for bruk er Varemerke(r) all sedvanerett og alle registrerte varemerker, logotyper, servicemerker, firmanavn, domenenavn på Internett og andre opprinnelsesbetegnelser som brukes av Johnér Bildbyrå AB, nå og i fremtiden.
§. Ingenting her gir deg, eller må tolkes som å gi deg, rett til å bruke noen av Johnér Bildbyrå ABs varemerker, med mindre det er uttrykkelig angitt i vilkårene for bruk.
§. Du samtykker i at du ikke vil bestride eller på annen måte utfordre (f.eks. ved rettslig skritt eller på annen måte), eller hjelpe eller oppmuntre andre personer eller enheter til å bestride eller utfordre gyldigheten av noen av Johnér Bildbyrå ABs varemerker eller varemerkerettigheter som tilhører Johnér Bildbyrå AB.
§. Du samtycker till att du inte kommer att bestrida eller på annat sätt utmana (t.ex. i någon rättslig åtgärd eller annat), eller hjälpa eller uppmuntra någon annan person eller enhet att bestrida eller utmana giltigheten i någon av Johnér Bildbyrå AB varumärken eller varumärkesrättigheter som tillhör Johnér Bildbyrå AB.
§. Du forplikter deg til ikke å bruke noen av Johnér Bildbyrå ABs varemerker eller en variant av dem (også feilstavinger) som domenenavn eller som en del av et domenenavn, uansett toppdomene, eller som metatagg, søkeord eller en annen form for programkode eller data.
§. Du må ikke under noen omstendigheter uten forutgående skriftlig tillatelse fra Johnér Bildbyrå AB anta eller bruke et ord eller merke som ligner eller kan forveksles med Johnér Bildbyrå ABs varemerker.
§. Utseendet og brukergrensesnittet på Johnér Bildbyrå ABs nettsted, inklusive sidehoder, egen grafikk, knappeikoner og skrifttegn, er kjennetegn og/eller varemerke eller firmamerke som tilhører Johnér Bildbyrå AB, og må derfor ikke kopieres, imiteres eller brukes, verken helt eller delvis, uten skriftlig tillatelse fra Johnér Bildbyrå AB.
§. Alle andre varemerker, produktnavn og foretaksnavn eller logotyper som brukes eller forekommer på Johnér Bildbyrå ABs nettsted, tilhører sine respektive eiere. Henvisning til alle produkter, tjenester, prosesser eller annen informasjon, med firmanavn, gjennom varemerke, produsent, leverandør eller annet skal ikke tolkes som reklame, sponsing eller anbefaling fra Johnér Bildbyrå ABs side, med mindre dette ikke uttrykkelig er angitt.
§. Du må ikke bruke Johnér Bildbyrå ABs varemerker, logoer, bilder eller annen patentbeskyttet grafikk som tilhører Johnér Bildbyrå AB, til å lenke til Johnér Bildbyrå ABs nettsted uten skriftlig tillatelse fra Johnér Bildbyrå AB.
§. Du må ikke ramme inn eller hotlenke til Johnér Bildbyrå ABs nettsted eller et bilde uten forutgående skriftlig tillatelse fra Johnér Bildbyrå AB.
Tjenestene på dette nettstedet: §. Forskjellige tjenester gjøres tilgjengelig for deg i forbindelse med din bruk av nettstedet og det innholdet fra Johnér Bildbyrå AB du har lisens til å bruke på nettstedet ("Tjenestene på nettstedet"). Du har tilgang til tjenestene på nettstedet under forutsetning av at du følger disse vilkårene for bruk, gjeldende lisensavtaler med Johnér Bildbyrå AB og loven. Johnér Bildbyrå AB er eneeier til alle rettigheter, tittel og interesse for tjenestene på nettstedet og forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt i disse vilkårene for bruk. Johnér Bildbyrå AB kan når som helst endre, erstatte eller avbryte eventuelle tjenester på nettstedet, uansett grunn, med eller uten forvarsel, etter Johnér Bildbyrå ABs egen vurdering. Johnér Bildbyrå AB leverer tjenestene på nettstedet "som de er" og "etter tilgjengelighet". Johnér Bildbyrå AB (eller tredjepart som agerer på dennes vegne) kan samle inn opplysninger om din bruk av tjenestene på nettstedet.
§. Johnér Bildbyrå AB kan gjøre Johnér Bildbyrå ABs innhold tilgjengelig via tjenestene på nettstedet. Du må ikke bruke noe av Johnér Bildbyrå ABs innhold til noe som helst formål uten først å innhente en lisens til å bruke Johnér Bildbyrå ABs innhold. Alt av Johnér Bildbyrå ABs innhold som du bruker, er regulert av den gjeldende lisensavtalen mellom deg og Johnér Bildbyrå AB. Å vise og/eller distribuere vannmerket og ulisensiert Johnér Bildbyrå AB-innhold til offentligheten (uansett om det er en del av avledet arbeid eller et enkeltstående arbeid) utgjør et brudd på opphavsretten.
Klager vedrørende krenkelse av opphavsrett: §. Dersom du mener at et bilde eller annet materiale som er gjort tilgjengelig via Johnér Bildbyrå AB krenker noen form for opphavsrett som du eier eller kontrollerer, kan du anmelde det til Johnér Bildbyrå AB på den måten som er angitt i vår DMCA-policy når det gjelder rapportering av krenkelse av opphavsrett.
Begrensninger i retten til bruk av nettstedet: §. Du samtykker i at du ikke vil: a. utføre handlinger som utgjør en overtredelse av en lov eller som krenker Johnér Bildbyrå ABs eller en tredjeparts rettigheter. b. krenke gjeldende lover eller regler som gjelder tilgang til eller bruk av nettstedet eller delta i virksomhet som er forbudt i henhold til disse vilkårene for bruk. c. krenke Johnér Bildbyrå ABs eller tredjeparts rettigheter (inklusive rettigheter til privatliv og publisitet) eller bruke vold mot, sverte, trakassere, forfølge eller true andre.
Avslutning av bruk: §. Johnér Bildbyrå AB kan når som helst etter eget forgodtbefinnende, uten forvarsel eller ansvar overfor deg, blokkere, begrense, deaktivere, avbryte eller avslutte din tilgang til hele eller deler av nettstedet, tjenestene på nettstedet og/eller Johnér Bildbyrå ABs innhold. Enhver handling fra din side som, etter Johnér Bildbyrå ABs eget skjønn, begrenser eller forhindrer andre personer eller foretak fra å bruke eller ta del i nettstedet eller tjenestene på nettstedet, er strengt forbudt og kan føre til at din tilgang til nettstedet eller tjenestene på nettstedet avsluttes uten forutgående varsel.
Lenker til tredjeparts nettsteder: §.Dersom Johnér Bildbyrå AB lenker fra sitt nettsted til en tredjeparts nettsted eller gir tillatelse til at tredjepart lenker fra nettstedet deres til Johnér Bildbyrå ABs nettsted, bør du være klar over at Johnér Bildbyrå AB ikke gir noen form for garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, og tar ikke ansvar for innhold eller praksis hos slike tredjeparter eller nettstedene deres. Slike nettsteder er ikke under Johnér Bildbyrå ABs kontroll, og Johnér Bildbyrå AB leverer og/eller tillater disse lenkene kun som en service til deg. Tilføyelse av en lenke innebærer ikke tilhørighet, godkjenning eller aksept fra Johnér Bildbyrå AB.
Garantier og ansvarsfraskrivelser: §. Din bruk av nettstedet og tjenestene på nettstedet skjer på egen risiko. Nettstedet og tjenestene på nettstedet leveres av Johnér Bildbyrå AB i henhold til disse vilkårene for bruk uten noen form for garanti, verken uttrykkelig, underforstått, lovbestemt eller på andre måter. Johnér Bildbyrå AB frasier seg uttrykkelig alle former for garantier, det være seg uttrykkelige eller underforståtte, for samtlige av tjenestene på nettstedet som gjøres tilgjengelige på et hvilket som helst tidspunkt, herunder blant annet underforståtte garantier om salgbarhet, formålstjenlighet, ikke-lovstridighet, at de ikke krenker tredjeparts rettigheter og annen garanti som kan oppstå i henhold til en lov. Uten å begrense det foregående gir Johnér Bildbyrå AB ingen garanti for at: (i) Nettstedet oppfyller dine krav, (ii) tilgangen til nettstedet vil være uten avbrudd, (iii) kvaliteten på nettstedet vil oppfylle dine forventninger, og (iv) eventuelle feil eller mangler på nettstedet, tjenestene eller materialet vil korrigeres. Johnér Bildbyrå AB gir ingen løfter om eller garantier for at tjenestene på nettstedet er tillatt i din jurisdiksjon, at tjenestene på nettstedet eller din bruk av tjenestene på nettstedet vil være uten avbrudd eller feil, at noe av det innholdet du sender inn, vil bli tilgjengelig blant tjenestene på nettstedet eller bli lagret på tjenestene på nettstedet, at tjenestene på nettstedet vil oppfylle dine behov, eller at Johnér Bildbyrå AB vil fortsette å støtte en spesiell egenskap hos tjenestene på nettstedet. I den grad ansvarsfraskrivelse eller ansvarsbegrensning ikke gjelder, er alle gjeldende, uttrykkelige, underforståtte og lovbestemte garantier begrenset til en varighet av tretti (30) dager etter den dag da du først brukte tjenestene på nettstedet, og ingen garantier skal gjelde etter denne perioden.
Personopplysninger og integritet: §. Johnér Bildbyrå AB vil bruke og beskytte dataene dine, for eksempel navnet ditt og adressen din, i samsvar med personopplysningsloven.
Skadeserstatning: §. Du samtykker i å forsvare, godtgjøre og holde Johnér Bildbyrå AB, dets datterselskaper, konsernselskaper, lisensgivere, ansatte, agenter, tredjepartsleverandører av informasjon, fotografer og uavhengige entreprenører skadesløse mot eventuelle krav, skader, kostnader, gjeld og utgifter (herunder blant annet rimelige advokathonorarer) som gjelder eller er relatert til din atferd, din bruk eller manglende evne til å bruke nettstedet og tjenestene på nettstedet, ditt brudd eller påståtte brudd mot nettstedets vilkår for bruk eller en forsikring eller garanti, din uavhengige bruk av Johnér Bildbyrå ABs innhold eller din krenkelse av andres rettigheter.
Gjeldende lov og jurisdiksjon: §. Disse vilkårene for bruk er underlagt og skal tolkes i samsvar med svensk rett. Du samtykker herved i at at alle rettslige skritt, kontroverser og tvister som oppstår av eller i forbindelse med denne avtalen, utelukkende skal prøves og avgjøres ved domstolene i Sverige. Du samtykker i at meddelelser om alle rettslige skritt, kontroverser og tvister som oppstår av eller i forbindelse med vilkårene for bruk, kan skje ved å sende en kopi av et rekommandert brev (eller en i alt vesentlig lignende form for brev) med porto betalt til den andre parten, men dette skal på ingen måte påvirke retten til å gi meddelelse på andre måter som er tillatt ved lov. Disse vilkårene for bruk skal ikke tolkes imot eller til fordel for noen av partene, men i samsvar med den virkelige betydningen av språket i dem. Dersom noen del av disse vilkårene for bruk anses å være ugyldige eller mangelfulle, skal ikke dette påvirke gyldigheten eller gjennomførbarheten av de øvrige vilkårene.